Zgłoś uwagę

Akupunktura Miasta

Akupunktura Miasta
kwiecień 2015 r. – styczeń 2016 r.
Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/akupunktura/

Akupunktura Miasta to długofalowy projekt mający na celu poszukiwanie, „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i „uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie „przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.

Projekt Akupunktura Miasta skupia uwagę lokalnych środowisk na przestrzeniach publicznych jako naturalnym miejscu kontaktów, wymiany poglądów oraz działalności różnych grup wiekowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, realizujących ideę „miasta mieszkańców”.
Edycja projektu obejmująca lata 2015-16 nosić będzie hasło „Miasto płynie” / „Przestrzenie dla piękna” i w jej trakcie analizie zostanie poddany rejon ul. Zawalnej we Wrocławiu, jako miejsce łączące wszystkie cechy, z którymi borykają się miasta zlokalizowane nad wodą. Wały przeciwpowodziowe, most łączący północny fragment miasta z centrum, przystanek komunikacji publicznej oraz pozostałości zabudowy stanowią wyzwanie dla zagospodarowania tego miejsca, leżącego na styku z dużym osiedlem mieszkaniowym Różanka, które powinno sprzyjać funkcjom zarówno publicznym, jak i tym bardziej kameralnym, adresowanym do okolicznych mieszkańców. Ten „niczyj” teren powinien nabrać własnej tożsamości i stać się wielowątkowym miejscem o różnorodnym przeznaczeniu i temu m.in. służyć będą poszczególne działania projektu, realizujące ideę „miasta mieszkańców”.

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE
Projekt został rozpisany na: badania terenowe, warsztaty studenckie, konsultacje społeczne, konkurs urbanistyczno-architektoniczny, seminarium naukowe. Ich efekty będą bazą dla planów miasta związanych z przekształcaniem przestrzeni objętej „nakłuwaniem”.

BADANIA TERENOWE
Pierwszy krok to analizy przeprowadzone przez ekspertów z Wydziału Architektury PWr i Instytutu Socjologii UWr, czyli analiza funkcjonalna oraz analiza socjologiczna terenów przy ul. Zawalnej. Pierwsza z nich zbada m.in. warunki przestrzenne, behawioralne, dostępność, aktywności. Druga obejmie m.in. spacery badawcze dla mieszkańców i ankietowanie użytkowników badanego rejonu.

WARSZTATY STUDENCKIE
Warsztaty będą testującym działaniem projektowym dokonywanym przez 4 grupy studentów (z wydziałów: Architektury, Akademii Sztuk Pięknych, Architektury Krajobrazu, Socjologii). Będą one prowadzone przez doświadczonych tutorów – architektów/projektantów. Wsparcie stanowić będą opracowania z zakresu socjologii, analizy komunikacyjnej, transportowej i in. W  efekcie powstaną koncepcje będące punktem wyjścia do konsultacji społecznych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje będą próbą poznania opinii mieszkańców na temat planowanych działań i ich wpływu na świadomość „odzyskiwania” tożsamości przestrzeni dla lokalnych społeczności. Wzbogaci je program mający na celu zaktywizowanie mieszkańców i pozyskanie jak najszerszego grona uczestników projektu, kierowany do różnych grup wiekowych i społecznych, w tym m.in. konkurs plastyczny (we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi), piknik, atrakcje muzyczne i in. Podsumowanie w formie raportu zostanie dołączone (z opiniami eksperckimi) do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

KONKURS IDEOWY
Konkurs ideowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej jest jednym z ważniejszych działań związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni, a także rozważań o roli konkretnej lokalizacji w strukturze Wrocławia. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu przewidziane są na 2016 r.

SEMINARIUM NAUKOWE
Prócz wyżej wspomnianych, edycja specjalna Akupunktury, jako działanie całościowe, zostanie poszerzona o podsumowujące seminarium z udziałem architekta zagranicznego, który wygłosi wykład prezentujący zrealizowane projekty o podobnej tematyce jak ten podejmowany w ramach Akupunktury. Działanie to będzie mieć miejsce w październiku 2015, w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’15.

Autor tekstu : SARP Wrocław

Projekt jest realizowany w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dyspozytorem jest Narodowe Forum Muzyki. Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, które jest organizatorem obchodów ESK Wrocław 2016. 

Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Współorganizatorzy : Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Forum Muzyku
Współfinansowane przez : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner strategiczny : KGHM Polska Miedź

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

ARCHITEKTURA_Akupunktura Miasta

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail