Zgłoś uwagę
Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura

Szczegóły programu

Kiedyś Bar Barbara, kultowe miejsce na mapie Wrocławia powraca po 20 latach przerwy. W nowo zaprojektowanej przestrzeni, zachowującej jednak jej dawny klimat, ale zyskującej nową funkcję i krótszą nazwę, będzie się mieścić centrum informacyjne Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
 

Twórz nową wizytówkę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 razem z nami! Wyślij Twój pomysł na Barbarę. Napisz na adres: barbara@wroclaw2016.pl i w kilku zdaniach powiedz jak wyobrażasz sobie naszą współpracę – czego potrzebujesz i co możesz dać.


Na każdy mail odpiszemy i podamy szczegóły kolejnych kroków naszej współpracy. Do zobaczenia w Barbarze!

Barbara: infopunkt/kawiarnia/kultura

Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura, to nowe, wyjątkowe miejsca na kulturalnej mapie Wrocławia oraz centrum Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Podstawą do stworzenia przestrzeni był „dawny" Bar Barbara- kultowe miejsce przy Przejściu Świdnickim, bar szybkiej obsługi, pod którym odbywały się, m.in. happeningi Pomarańczowej Alternatywy. Po wielu latach, Barbara powraca jako centrum informacji o wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu, miejsce spotkań, wymiany myśli i idei oraz kawiarnia. To przestrzeń działań twórczych, takich jak wernisaże, koncerty, pokazy filmowe i spotkania z artystami.

Informacji o wydarzeniach kulturalnych można zasięgnąć w Infopunkcie, którego pracownicy (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) zachęcają do udziału w wydarzeniach, pomagają przy obsłudze specjalnie zaprojektowanej lady multimedialnej oraz dysponują materiałami informacyjnymi.

Kawiarnia Barbary specjalizuje się w kuchni polskiej tworzonej z produktów lokalnych. Codziennie oferowane jest różnorodne menu, które nawiązuje do tradycyjnej, polskiej kuchni tworzonej z produktów sezonowych. Przestrzeń kawiarniana Barbary została oryginalnie zrewitalizowana, zaprojektowana nowocześnie i wygodnie, a meble pochodzą od polskich producentów i designerów.

Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura stanowi doskonałe miejsce spotkań – zarówno kulturalnych, jak i turystycznych. Mając na uwadze to, że Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 tworzyli wszyscy – Wrocławianie, mieszkańcy Dolnego Śląska, jak i Europejczycy, którzy z roku na rok coraz tłumniej odwiedzają nasze miasto, zapraszamy Państwa do włączenia Barbary – wizytówki Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jako stałego punktu na turystycznej i kulturalnej mapie Wrocławia.

Barbara IMG_2017 IMG_2025a IMG_1972 IMG_2050 IMG_2268 IMG_2322a IMG_2331a IMG_2288 IMG_2703 IMG_2765 IMG_2718 IMG_2842 Kids5 IMG_3007 Kids6 DSC_0695 IMG_1308 IMG_1399 IMG_1458 IMG_1599 IMG_1620 IMG_1708 IMG_1735 IMG_1793 IMG_1878 IMG_1885 IMG_1946

Zasady najmu pomieszczeń znajdujących się w posiadaniu Biura Festiwalowego Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu

 1. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu z należytą starannością oraz zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska, wyłącznie w celu określonym w umowie najmu lub wniosku o najem pomieszczenia.
 2. Zmiana sposobu używania przedmiotu najmu wymaga pisemnej zgody Biura Festiwalowego Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (,,Wynajmującego”).
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli sposobu używania przedmiotu najmu przez Najemcę w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedmiot najmu jest wykorzystywany w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Zasad, z obowiązującym prawem lub zasadami bezpieczeństwa. Najemca ma obowiązek udostępnić Wynajmującemu przedmiot najmu w celu przeprowadzenia ww. kontroli oraz w celu przeprowadzenia doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego przedmiotu najmu.
 4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub w bezpłatne używanie.
 5. Najemca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu najmu w czystości oraz w porządku, jak również do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie niezbędnych bieżących napraw koniecznych dla utrzymania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 6. W trakcie trwania najmu wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w tym również prace adaptacyjne i remontowe, Najemca może wykonywać wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. W przypadku naruszenia przez Najemcę powyższej zasady Najemca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującego.
 7. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw przedmiotu najmu, które obciążają Wynajmującego, Najemca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz udostępnić Wynajmującemu przedmiot najmu w celu wykonania naprawy, pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za szkody wynikłe z naruszenia przez Najemcę powyższego obowiązku.
 8. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od wszelkich ryzyk w zakresie mienia wprowadzonego przez Najemcę do przedmiotu, jak również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w przedmiocie najmu.
 9. Po zakończeniu najmu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.
 10. Przejęcie przedmiotu najmu w najem oraz jego zwrot po wygaśnięciu (rozwiązaniu) umowy najmu nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez strony umowy najmu. W protokołach zdawczo-odbiorczych ww. strony uprawnione są do wskazania ewentualnych zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu najmu.
 11. Przekazanie przedmiotu najmu na rzecz Wynajmującego nastąpi w terminie 2 dni od dnia rozwiązania (wygaśnięcia) umowy najmu. Za każdy dzień opóźnienia Najemcy w zwrocie przedmiotu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku poniesienia przez Wynajmującego szkody przewyższającej kwotę należnej kary umownej Wynajmujący będzie uprawniony dochodzić od Najemcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Najemca w sposób rażący będzie naruszać postanowienia niniejszych Zasad, w szczególności gdy:
 • Najemca nie uiścił czynszu najmu za dwa pełne okresy płatności i pomimo wezwania Wynajmującego nie uregulował zaległości w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
 • Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową i pomimo upływu pisemnie zakreślonego terminu (nie krótszego niż 7 dni) nie przestał używać go w taki sposób albo gdy przedmiot najmu zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie,
 • Najemca oddał przedmiot najmu osobom trzecim w podnajem lub w bezpłatne używanie albo zmienił przeznaczenie przedmiotu najmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego

13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

Infopunkt
Infopunkt to centrum informacji o Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Można tutaj uzyskać zarówno odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich projektów i wydarzeń, jak i pomoc w ich wyborze, zgodnie z własnymi preferencjami. Pracownicy Infopunktu dysponują aktualnymi, nieodpłatnymi materiałami informacyjnymi. Specjalnie zaprojektowana lada multimedialna zawiera opisy wydarzeń, dostęp do strony www.wroclaw2016.strefakultury.pl, www.wroclaw.pl oraz do profilów Europejskiej Stolicy Kultury na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google +).

Obok Infopunktu znajduje się Czytelnia prezentująca publikacje ESK2016 i wrocławskich wydawnictw oraz kącik dla dzieci.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pytania. Zapraszamy do odwiedzin Infopunktu!

 

Godziny otwarcia Infopunktu
Codziennie od 10:00 do 18:00

Infopunkt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

ul. Świdnicka 8b

50-067 Wrocław

infopunkt@wroclaw2016.pl

tel. + 48 71 712 75 74

FACEBOOK

Wszelkie zapytania odnośnie współpracy proszę kierować na adres: barbara@wroclaw2016.pl

natomiast więcej informacji o projektach ESK 2016: infopunkt@wroclaw2016.pl

lub odwiedzić nas osobiście po adresem: Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław

 

Barbara jest otwarta codziennie od 8 do 20

Zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail