Zgłoś uwagę

REGULAMIN KONKURSU Jubileusz Małych Instrumentów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu Jubileusz Małych Instrumentów - (zwanego dalej: Konkursem) jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnicka 8B, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającym NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Czas trwania konkursu wyznacza się na okres od dnia 11 grudnia 2017 r. od godziny 12:00 i trwać będzie do 15 grudnia 2017 do godziny 15:00. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas koncertu 10 lat Małych Instrumentów w dniu 17 grudnia 2017.

1.4. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. Przez uczestnika konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Co Cię denerwuje w muzyce Małych Instrumentów?” na maila socialmedia@wroclaw2016.pl.

2.2. O dochowaniu terminu zgłoszenia do konkursu decyduje data w mailu, która nie przekracza czasu trwania Konkursu (do dnia 15 grudnia do godziny 15:00) oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są:

- płyta magnetyczna z specjalnie nagranym utworem oraz podwójne zaproszenie na Koncert „10 lat Małych Instrumentów”, który odbędzie się 17 grudnia 2017 o godz. 19:00 w Imparcie na ul. Mazowieckiej 17. Na jedno zwycięskie zgłoszenie przypada jedna nagroda.

- 5 nagród pocieszenia, w których znajduje się: podwójne zaproszenie na koncert oraz płyta „Awakening” Paweł Romańczuk.
Nagrody będzie można odebrać tylko podczas koncertu.

3.2. Wyboru zwycięskich zgłoszeń dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli zespołu Małe Instrumenty. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż do dnia 17 grudnia 2017 roku. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena zgłoszeń według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych zgłoszeń oceniając je wg. kryterium kreatywności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 grudnia 2017 roku, podczas koncertu 10 lat Małe Instrumenty oraz na stronie internetowej Organizatora. (www.wroclaw0216.pl)

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody pocieszenia będą dostępne do odbioru w Kasie Impartu przy ulicy Mazowieckiej 17.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie i podporządkowanie się przez Uczestników postanowieniom Regulaminu Konkursu.

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana podczas koncertu w dniu wydarzenia tj. 17 grudnia 2017 do godz. 19:00, przepada, a nagroda zostaje przekazana następnej osobie z listy rezerwowej stworzonej przez Komisję.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, oświadcza, że zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych zgłoszeń oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych zgłoszeń, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań

b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym

c. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części

d. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji, dokonywane przez Organizatora lub zespół Małe Instrumenty

e. modyfikowanie zgłoszenia w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów lub całości,

5.2.  Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora ze zgłoszenia na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi oraz zespołowi Małe Instrumenty przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych zgłoszeń, odpowiedniego opracowywania zgłoszonych odpowiedzi. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie nagrodzonego zgłoszenia w terminie wybranym przez Organizatora lub zespół Małe Instrumenty.

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie i zakres usług telekomunikacyjnych w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem

zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

8.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnicka 8B. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz na stronie internetowej Organizatora (www.wroclaw2016.strefakultury.pl).

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail