Zgłoś uwagę

Regulamin konkursu Pracownia Komuny Paryskiej 45 09.01.2018

REGULAMIN KONKURSU NA PROWADZENIE PRACOWNI KOMUNY PARYSKIEJ 45 WE WROCŁAWIU ORGANIZOWANEGO PRZEZ STREFĘ KULTURY WROCŁAW W RAMACH PROGRAMU „SĄSIADUJEMY”.

DEFINICJE

SKW – samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, NIP: 899-273-65-81, REGON: 021907583

Program – Program „Sąsiadujemy”, którego cel został określony w §1 Regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Pozyskiwania Wykonawców Programu przez SKW.

Wnioskodawca – osoby i organizacje wskazane w §2. pkt. 2 Regulaminu.

Wykonawca– Wnioskodawca, którego Wniosek został wybrany w wyniku Naboru.

Wniosek – formalne zgłoszenie w ramach Naboru Projektu obejmującego realizację działań kulturalnych w ramach Pracowni Komuny Paryskiej 45 we Wrocławiu prowadzonej przez Strefę Kultury Wrocław w ramach Programu „Sąsiadujemy” złożone na adres: pracownia@strefakultury.pl

Projekt/ Przedmiot umowy – przedsięwzięcie polegające na realizacji działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych na terenie miasta Wrocławia (w szczególności w lokalu przy ul. Komuny Paryskiej 45 i na terenie osiedla Przedmieście Oławskie) w oparciu o koncepcję przedstawioną we Wniosku autorstwa Wnioskodawcy wyłonionego w ramach Naboru. Projekt realizowany będzie w następujących fazach:

1. Faza realizacji Projektu;

2. Faza ewaluacji Projektu;

Nabór – proces oceny Wniosków obejmujący okres, w którym można składać Wnioski, proces ich oceny przez Komisję, proces Negocjacji, aż do ogłoszenia zwycięskiego Wniosku i Wnioskodawcy, który będzie realizował Projekt.

Konsultacje – konsultacje mailowe Koordynatorów Programu w ustalonych przez nich i Wnioskodawców miejscu i czasie, organizowane w celu uzyskania informacji o konkursie, jego wymogach, a także analizy Wniosku, który Wnioskodawcy planują złożyć w niniejszym naborze.

Koordynatorzy Programu – Koordynatorzy Programu „Sąsiadujemy” to osoby bezpośrednio związane z SKW, odpowiedzialne za realizację Programu jako całości, jak i poszczególnych projektów i zadań realizowanych w ramach Programu.

Negocjacje – etap oceny Wniosków, obejmujący rozmowy z zaproszonymi Wnioskodawcami, mający na celu ustalenie możliwości realizacji Projektu według pomysłu zaproponowanego przez Wnioskodawcę we Wniosku, oraz w przypadku podjęcia decyzji o powierzeniu realizacji Projektu konkretnemu Wnioskodawcy – ustalenie zasad współpracy przy realizacji Projektu, w tym obowiązków każdej ze stron i terminów jego realizacji.

 

§1. Cel Programu

 1. „Sąsiadujemy” to program, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych Wrocławia, wzbudzenie potencjału działań wspólnotowych na poziomie sąsiedzkim, osiedlowym i ponad dzielnicowym, poszukiwanie i edukowanie lokalnych liderów, wsparcie i współpraca z instytucjami miejskimi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju lokalnych inicjatyw, prowadzenie działalności kulturalnej, animacyjnej, artystycznej, społecznej i edukacyjnej na terenie miasta Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem podwórek i innych miejsc wspólnych na osiedlach nieleżących w ścisłym centrum Wrocławia. Formuła Programu opiera się na otwartych, bezpłatnych działaniach warsztatowych, pokazach filmów, spotkaniach, spacerach, happeningach i innych działaniach aktywizujących mieszkańców Wrocławia.
 2. Wyłonienie Wykonawców do realizacji Projektu w ramach Programu odbywa się na zasadzie konkursu, który przeprowadzany jest na zasadach określonych w Regulaminie. Do konkursu można zgłaszać Projekty działań kulturalnych, których celem jest inicjowanie i pogłębianie współpracy mieszkańców i instytucji (podmiotów) działających na terenie Przedmieścia Oławskiego i szerzej, Miasta Wrocławia, na rzecz rozwoju uczestnictwa w kulturze i podejmowania inicjatyw społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i uwzględnieniem roli Pracowni Komuny Paryskiej 45 jako miejsca spotkań sąsiedzkich z ofertą kulturalną.
 3. We Wniosku zgłoszonym w ramach Naboru Wnioskodawca powinien uwzględnić ewaluację Projektu przeprowadzoną w ostatnim miesiącu jego realizacji i zakończoną stworzeniem Raportu z ewaluacji. Raport zostanie wydany SKW w formie drukowanej/ formie cyfrowej. Wytyczne do sporządzenia ewaluacji stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§2. Wnioskodawcy

 1. Projekty zgłasza się poprzez złożenie Wniosku wypełnionego i przekazanego do SKW zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Wnioskodawcami mogą być:
 1. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w tym działające w ramach tzw. grup nieformalnych;
 2. organizacje pozarządowe[1];
 3. spółdzielnie socjalne[2];
 4. podmioty realizujące działalność gospodarczą.
 1. Wnioskodawcami nie mogą być w szczególności:
  1. pracownicy SKW;
  2. członkowie Komisji – w Naborze, w którym oceniają Wnioski;
  3. Wnioskodawcy, w odniesieniu do których przedmiot Projektu pokrywa się z zakresem ich obowiązków, wynikającym z umów łączących te osoby z podmiotami, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław lub których działalność w zakresie dotyczącym organizacji Projektu finansowana jest ze środków Gminy Wrocław;
  4. Wnioskodawcy, którzy w 2018 roku realizują działania analogiczne lub tożsame z Projektem zaproponowanym we Wniosku, lub przedmiotem badań objętych projektem, a które to działania finansowane są ze środków SKW w ramach któregokolwiek z programów, projektów lub konkursów, dla których organizatorem jest SKW (w tym: Mikrogranty, Wrocławski Program Wydawniczy, AIR Wro, Sąsiadujemy, Koalicja Miast dla Kultury).

 

§3. Zasady współpracy

 1. Do Programu można zgłaszać tylko Projekty:
  1. realizujące cele Programu zawarte w §1. ust. 3;
  2. których realizacja, a tu w szczególności jej termin, możliwa jest w terminie od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 15 grudnia 2018 roku;
  3. w których udział mieszkańców Wrocławia jest bezpłatny (dotyczy to również zasad tworzenia i eksploatacji dzieł powstałych w wyniku realizacji pomysłu, np. publikacji, filmów, nagrań, spektakli itp. – nie mogą być one sprzedawane).
 2. SKW przeznacza na realizację Projektu – na wynagrodzenie Wykonawcy Projektu kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto (włączając w to wszystkie podatki), co obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy na realizację Projektu. Szczegółowa kwalifikacja kosztów realizacji Projektu, które mogą być pokrywane w ramach wyżej wymienionej kwoty stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Projekt wybrany do realizacji musi zostać zrealizowany w terminie do 15 grudnia 2018 r. przy czym przez realizację Projektu rozumie się złożenie gotowego i zaakceptowanego przez SKW raportu.
 4. Wnioskodawca, którego projekt zostanie wybrany do realizacji przenosi na SKW autorskie prawa majątkowe i pokrewne do Projektu wraz z prawem do wykonywania prawa zależnych i upoważnieniem do wykonywania autorskich praw osobisty do projektu i jego koncepcji złożonej w toku Naboru, na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§4. Nabór Wniosków

 1. Projekty można zgłaszać tylko poprzez formularz Wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie od dnia 10 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku włącznie – do godziny 23:59 czasu lokalnego – na adres pracownia@strefakultury.pl
 2. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek.
 3. SKW zastrzega sobie prawo do odwołania Naboru lub zmiany terminów bez podania przyczyn.
 4. Koordynatorzy Programu konsultują Wnioski mailowo – bartosz.zubik@strefakultury.pl w zakresie interpretacji zasad konkursu – oraz telefonicznie pod numerem 663 174 846 w godzinach 10:00 – 16:00, a także podczas konsultacji umówionych na prośbę Wnioskodawcy.
 5. Skonsultowanie Wniosku z Koordynatorami nie jest obligatoryjne i nie gwarantuje wybrania Wniosku przez Komisję.
 6. Do Wniosku Wnioskodawcy zobowiązani są dołączyć dokumenty rejestrowe Wnioskodawców będących podmiotami gospodarczymi, w szczególności z KRS, CEIDG lub z innego właściwego rejestru, potwierdzające datę rejestracji Wnioskodawcy, jego osobowość prawną i dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, wydruki z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

§5. Wstępna weryfikacja wniosku

 1. Od 11 lutego 2018 roku do 12 lutego 2018 roku Koordynatorzy sprawdzają Wnioski, które wpłynęły w Naborze pod kątem zgodności z Regulaminem, w tym pod kątem spełnienia przez wniosek podstawowych kryteriów Naboru (zgodność z celami programu, terminy, kwoty, wykluczenia wskazane w Regulaminie).
 2. Jeżeli wniosek posiada braki formalne Koordynatorzy informują o tym Wnioskodawcę drogą mailową i jeżeli jest to możliwe, wzywają do poprawienia błędów lub braków we Wniosku. W wiadomości o konieczności poprawy błędów lub braków Koordynatorzy określają sposób dokonania poprawki przez Wnioskodawcę, którą może on wprowadzić w terminie 3 dni od nadania w/w wiadomości.
 1. Jeśli nie ma możliwości poprawienia błędów formalnych lub Wnioskodawca nie wprowadzi poprawek w terminie w sposób wskazany przez SKW, albo też wniosek niezgodny jest z Regulaminem, Koordynatorzy odrzucają Wniosek ze względu na jego niezgodność z Regulaminem. Następnie Wnioski prawidłowe pod względem zgodności z Regulaminem zostają skierowane do oceny Komisji.
 2. Za niezgodność z Regulaminem uznaje się w szczególności:
  1. Niezgodność zgłoszonego we Wniosku Projektu z § 1. Cele Programu;
  2. zaplanowanie działania na okres inny niż dozwolony w Regulaminie
   (np. przed ogłoszeniem Naboru lub później niż do 15 grudnia 2018 roku);
  3.  wynagrodzenia - Wykonawcy Projektu za realizację Projektu na kwotę większą niż 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto.

e.      zaplanowanie w kosztach realizacji Projektu takich wydatków, których SKW zgodnie z Regulaminem nie może ponieść;

 1. złożenie więcej niż jednego Wniosku w jednym Naborze;
 2. złożenie Wniosku przez osobę lub organizację do tego nieuprawnioną, w szczególności przez osoby lub podmioty wymienione w §2. pkt. 3.

 

§6. Ocena Komisji

 1. Oceny Wniosków dokonuje komisja powołana przez SKW. W skład komisji wchodzą trzy osoby będące pracownikami SKW oraz dwie osoby powołane przez Dyrektora Generalnego SKW.
 2. Komisja dokonuje oceny Wniosków w dniu 19 lutego 2018 roku.
 3. Komisja ocenia Wnioski, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację zgodnie z §5. Regulaminu według następujących kryteriów:
  1. jakość koncepcyjna Projektu, a więc precyzyjny opis działań, a także narzędzi i procesu służącego ich realizacji, dokładne określenie grupy odbiorców działań, zespół realizujący Projekt – maksymalnie 40 punktów,
  2. budżet, czyli w jaki sposób zostanie wydane wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Projektu – maksymalnie 25 punktów;
  3. harmonogram Projektu – maksymalnie 15 punktów;
  4. Dokumenty wykazujące doświadczenie w koordynacji projektów kulturalnych zawierające zwięzłe opisy dotychczas zrealizowanych/nadzorowanych projektów kulturalnych. Mogą być uzupełnione o zdjęcia i hiperłącza – maksymalnie 15 punktów
  5. CV – informacje o umiejętnościach (np. odbytych kursach, ukończonych szkołach, stażach) zespołu realizującego Projekt – maksymalnie 5 punktów.
 4. Ocena Komisji to suma ocen poszczególnych członków Komisji. Wyniki oceny Wniosków przez komisję w ramach Naboru podawane są na stronie internetowej www.strefakultury.pl w terminie najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 roku.
 5. Koordynatorzy Programu zapraszają do trwającego od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia 22 lutego 2018 roku etapu Negocjacji autorów pięciu najwyżej ocenionych przez Komisję Wniosków. Koordynatorzy Programu mogą podjąć decyzję o zmianie liczby Wniosków dopuszczonych do etapu Negocjacji w szczególności w przypadku braku wystarczającej liczby Wniosków pozytywnie ocenionych przez Komisję, lub większej ilości Wniosków, zdaniem komisji zasługujących na pozytywną ocenę.
 6. Umieszczenie Wniosku na liście punktacyjnej i/lub zaproszenie do Negocjacji nie zobowiązuje
  SKW do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
 7. W przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Wnioskodawcę, nie można przeprowadzić Negocjacji w terminie wskazanym w punkcie 5, SKW ma prawo odstąpić od Negocjacji i wykluczyć Wniosek z przeprowadzania wobec niego dalszej procedury wynikającej z niniejszego Regulaminu, a w rezultacie odmówić powierzenia realizacji Projektu danemu Wnioskodawcy.

 

§7. Negocjacje

 1. Wnioskodawcy przystępujący do Negocjacji powinni okazać dokument, który potwierdza zdolność do zawarcia umowy:
  1. grupy nieformalne – skan dowodu osobistego lub (w przypadku obcokrajowców) innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy oraz upoważnienia, o których mowa w §2. ust. 2;
  2. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne – aktualny na dzień prowadzenia Negocjacji wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, jego osobowość prawną i dane osób uprawnionych do jego reprezentowania;
  3. aktualne na dzień prowadzenia Negocjacji dokumenty rejestrowe Wnioskodawców będących podmiotami gospodarczymi, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, jego osobowość prawną i dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, wydruki z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 1. Podczas Negocjacji prowadzonych ze strony SKW przez Koordynatorów Programu, ustala się, czy realizacja Projektu wskazanego we Wniosku na zasadach w nim opisanych jest możliwa oraz na jakich zasadach będzie ona przebiegać. Wnioskodawca musi przygotować na rozmowę szczegółowy kosztorys oraz szczegółowy harmonogram realizacji Projektu).
 2. W toku negocjacji każdy z Koordynatorów Programu, po ich przeprowadzeniu przyznaje danemu Projektowi punkty w skali 0-5. Ocena uzyskana przez Wniosek na etapie jego oceny przez Komisję nie sumuje się z oceną uzyskaną przez ten Wniosek na etapie Negocjacji. O wyborze projektu do realizacji począwszy od etapu Negocjacji decyduje wyłącznie ocena uzyskana na tym etapie.
 3. Decyzja SKW w przedmiocie wyboru Wykonawcy i Projektu skierowanego do Realizacji przekazywana jest Wnioskodawcy w terminie do 2 dni roboczych od przeprowadzenia negocjacji w formie wiadomości elektronicznej lub listem poleconym, po czym zawierana jest umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3do Regulaminu. Umowa może być modyfikowana pod kątem specyficznych założeń Projektu lub formy prawnej działania Wnioskodawcy.

 

§8. Zobowiązania Wnioskodawcy

 1. Zobowiązania Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektu określa umowa zawarta
  z SKW, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Wnioskodawca nie może ubiegać się o finansowanie Projektu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeśli podpisał on umowę na realizację Projektu z SKW.
 3. Wnioskodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację Projektu, która będzie pozostawać w stałym kontakcie z SKW we wszelkich kwestiach dotyczących realizacji Projektu przed rozpoczęciem realizacji, w czasie trwania, a także – jeśli będą wymagały tego osobne ustalenia – w okresie po jego zakończeniu.
 4. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania SKW o postępie realizacji Projektu.
 5. Każdy Wykonawca musi używać logotypu SKW oraz oznaczenia Programu w materiałach promocyjnych dotyczących Projektu, jak również informować o tym, że Projekt realizowany jest w ramach Programu organizowanego przez SKW. Szczegółowe zasady używania logotypu SKW oraz logotypu Programu są określone w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Wykonawca zgadza się na rejestrację przebiegu Projektu, zwłaszcza jego części warsztatowej i kontaktów z badanymi podmiotami (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez SKW, a także dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych, dokumentacyjnych i organizacyjnych Programu i jego organizatorów. Szczegółowe zasady tego korzystania zawiera umowa, której mowa w §8. ust. 1.

 

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wzięcie udziału w Naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Wnioskodawcy (i osób działających z jego imieniu, lub których imieniem działa, jak w przypadku grup nieformalnych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile dane takie będą ujawniane w toku Naboru i w związku z jego przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w Naborze Wnioskodawca powinien podać SKW następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania Wnioskodawcy (i osób, których imieniem działa w przypadku grup nieformalnych, a w przypadku organizacji pozarządowej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną: nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu, adres, dane rejestrowe, jeśli dotyczy), zaś w celu zawarcia umowy, dodatkowo numer NIP i dane urzędu skarbowego Wnioskodawcy oraz w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.
 2. Dane osobowe Wnioskodawców (i osób których imieniem działają, jak w przypadku grup nieformalnych) przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania naboru i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami, ogłoszenia wyników naboru, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B.
 4. SKW zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności umożliwia Wnioskodawcom dostęp do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, informuje o prawie skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Wnioskodawcy danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może Wnioskodawcy służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie (a więc danych wymaganych we Wniosku) oznacza rezygnację z udziału w nim.
 5. SKW w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji Konkursu, jak i realizacji Projektu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.
 6.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik powinien kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: pracownia@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

 

§10. Reklamacje

 1. Wnioskodawcy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Naboru pisemnie listem poleconym na adres: Strefa Kultury Wrocław, ulica Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, przez cały czas trwania Naboru, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Naboru, (decyduje data wpływu reklamacji do SKW). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 3. Decyzje SKW w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla Wniosków złożonych przed dniem ogłoszenia zmiany Regulaminu, o ile ich wprowadzenie skutkowałoby ograniczeniem uprawnień Wnioskodawców.
 2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SKW pod rygorem zniesienia odpowiedzialności SKW za skutki niedoręczenia Wnioskodawcy korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2018 roku.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór formularza Wniosku.
 2. Wykaz kosztów kwalifikowanych.
 3. Wzór umowy wraz załącznikami.
 4. Wytyczne do sporządzenia raportu ewaluacyjnego.
 5. Opis Pracowni.

                     

 


[1] w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

[2] w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późń. zm.)

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail