Remark/Report a remark

The ECC evaluation: the City and Culture conference has started

The three-day meeting of culture practitioners and theoreticians, the main subject of which is the almost two-year long process of evaluation of the European Capital of Culture Wrocław 2016, will begin on Wednesday, September 20th. During the "City and Culture" conference you will be able to take part in debates and meetings, workshops and artistic activities in the courtyard at ul. Ruska 46. The entry to the majority of events is free of charge. 

STREAMING


Punktem wyjścia do dyskusji na temat kultury miejskiej w kontekście ESK Wrocław 2016 jest cykl raportów podsumowujących proces ewaluacji, które przygotowane zostały przez zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. „Miasto i Kultura” jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska akademickiego szczególnie zainteresowanych kulturą miejską. Część akademicka dostępna będzie w postaci streamingu online, na www.wroclaw2016.strefakultury.pl/miastoikultura.

DEBATY O KULTURZECodziennie o godzinie 18:00 zaplanowano debaty z kluczowymi twórcami i badaczami kultury w Polsce i Europie. Cykl zainicjuje rozmowa o ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury. W spotkaniu wezmą udział Krzysztof Maj, Jacek Sutryk, Katarzyna Kajdanek i Jacek Pluta. Tego samego dnia odbędzie się debata dotycząca kultury miejskiej – jej specyfiki, dynamiki i przyszłości. Podjęte będą zagadnienia uczestnictwa, aktywizmu i relacji miasto-twórca. Do udziału zaproszono m.in. Bognę Świątkowską, Barbarę Frydrych i Edwina Bendyka. Debatę poprowadzi Max Cegielski. Z kolei w czwartek wrocławianie będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym na temat relacji pomiędzy kulturą a strategiami rozwoju miast w Polsce – poruszone zostaną zagadnienia związane z diagnozą potrzeb mieszkańców w obszarze kultury, decentralizacją działań, infrastrukturą czy ekonomią kultury. Spotkanie poprowadzi Artur Celiński, a udział wezmą m.in. Bożena Gierat-Bieroń i Zina Jarmoszuk i Łukasz Medeksza. Ostatnia debata poświęcona będzie refleksji nad „efektem ESK” oraz analizie narzędzi, które pozwalają badać kulturę: tj. mierzalność kultury w kontekście kryteriów liczbowych i jakościowych, budowanie oferty kulturalnej w oparciu o ewaluację. W spotkaniu wezmą udział. m.in. Rafał Dutkiewicz, Krzysztof Maj i Katarzyna Kajdanek. Wstęp wolny.

Miasto i Kultura to także sześć otwartych warsztatów, których celem jest przygotowanie kreatorów kultury do reagowania na potrzeby odbiorców, współtworzenia miejsc dedykowanych kulturze, realizowania działań opartych na partycypacji, tworzenie sieci współpracy między operatorami kultury oraz przeciwdziałanie instrumentalizacji inicjatyw oddolnych. Do współtworzenia części praktycznej „Miasta i Kultury” zaproszeni zostali m.in.: Aleksandra Janus z Centrum Cyfrowego, Marta Trakul-Masłowska i Magda Kubecka z „Jak działa miasto”, Michał Kocikowski i Magda Ochał z Kolektywu Badawczego. Zapisy na warsztaty zostały zakończone.

ARTYŚCI NA RUSKIEJ

Podczas konferencji podwórko przy ul. Ruskiej 46 stanie się przestrzenią dla realizacji działań artystycznych miejscem sceny DJ-skiej i otwartych pracowni. Głównym wydarzeniem będzie wystawa „Miasto jako przestrzeń wspólna”. Cztery artystki z trzech miast – Karla Tobar z Bilbao, Nagore Legarreta z San Sebastian, Ewa Głowacka i Gabriela Kowalska z Wrocławia – zaprezentują prace powstałe podczas rezydencji, a ideą przyświecającą ich kolektywnemu działaniu jest współdzielenie przestrzeni. Na Ruskiej będzie też można zobaczyć multimedialną instalację Joanny Rajkowskiej autorką organizowanego w zeszłym roku projektu Trafostacja oraz w spotkaniu z Ewą Głowacką, która przeprowadziła serię wywiadów, ankiet i spotkań we Wrocławiu i Pilźnie i zaprezentuje efekt swoich działań. Prezentacja połączona będzie ze spotkaniem przedstawicieli sieci LOCOP, Moving Station, ESK Novi Sad 2021, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej oraz środowiska niezależnego Wrocławia. Muzyczną oprawę wieczornej części konferencji i charakterystyczne dla Ruskiej 46 dźwięki zapewnią DJ’e, dla których  „miejskość” jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji. W czwartkowy wieczór zagra Dj Ryan R, w piątek Maciek Głębocki i MIÓD. Wstęp wolny.

Więcej informacji: http://www.wroclaw2016.strefakultury.pl/miastoikultura
Raporty podsumowujące ESK Wrocław 2016: TUTAJ

The starting point for the discussion on urban culture in the context of the ECC Wrocław 2016 is a series of reports summarising the evaluation process which were prepared by the team of the Institute of Sociology at the University of Wrocław. The "City and Culture" is an opportunity to meet representatives of the academic community particularly interested in urban culture. The academic part is going to be streamed on-line at www.wroclaw2016.strefakultury.pl/miastoikultura.

DEBATES ON CULTURE

Debates with key artists and culture researchers in Poland and Europe are planned to be held each day at 6:00 p.m. The cycle is going to be initiated by a discussion on the evaluation of the European Capital of Culture. The meeting will be attended by Krzysztof Maj, Jacek Sutryk, Katarzyna Kajdanek and Jacek Pluta. On the same day, there is going to be held a debate on urban culture – its specificity, dynamics and future. Issues regarding the participation, activism and city-creator relations are going to be discussed. Invited are, among others, Bogna Świątkowska, Barbara Frydrych and Edwin Bendyk. The debate is going to be moderated by Max Cegielski. On Thursday, in turn, the residents of Wrocław will be able to take part in a discussion panel on the relationship between culture and urban development strategies in Poland – issues related to establishing diagnosis of residents' needs in the area of culture, decentralization of activities, infrastructure and culture economy will be addressed. The meeting is going to be moderated by Artur Celiński, and attended by, among others, Bożena Gierat-Bieroń, Zina Jarmoszuk and Łukasz Medeksza. The last debate will be devoted to reflection on the "ECC effect" and the analysis of tools that help to study culture: i.e. measurability of culture in the context of quantitative and qualitative criteria, building the cultural offer based on evaluation. The meeting will be attended by, among others, Rafał Dutkiewicz, Krzysztof Maj and Katarzyna Kajdanek. The entrance is free of charge.
The City and Culture is also six open to all workshops, designed to prepare the creators of culture to respond to the needs of their audience, to co-create venues dedicated to culture, to implement activities based on participation, to create networks for cooperation between cultural operators, and to counteract the instrumentalisation of bottom-up initiatives. Invited to co-create the practical part of the "City and Culture" were: Aleksandra Janus form the Digital Centre, Marta Trakul-Masłowska and Magda Kubecka form "How does the city work", Michał Kocikowski and Magda Ochał from the Research Collective. The registration for workshops has ended.

ARISTS AT RUSKA
During the conference, the backyard at ul. Ruska 46 will become a space for carrying out artistic activities, an area for the DJ scene and open studios. The main event is going to be the "City as a common space" exhibition. Four artists from three cities – Karla Tobar from Bilbao, Nagore Legarreta from San Sebastian, Ewa Głowacka and Gabriela Kowalska from Wrocław – are going to show the works created during the residence, and the idea behind their collective activity is sharing the space. At Ruska you will also be able to see the multimedia installation by Joanna Rajkowska, the author of the Trafostation project organised last year, and to take part in the meeting with Ewa Głowacka, who conducted a series of interviews, surveys and meetings in Wrocław and Plzeň, and is going to present the results of her activities. The presentation will be combined with the meeting with the representatives of LOCOP, Moving Station, the ECC Novi Sad 2021, the Association of Critical Education and the independent community of Wrocław. The music for the evening part of the conference and the distinctive sounds of Ruska 46 will be provided by DJs for whom "urbanity" is an inexhaustible source of inspiration. Dj Ryan R is going to play on Thursday night, Maciek Głębocki and MIÓD – on Friday. The entrance is free of charge.


More information: http://www.wroclaw2016.strefakultury.pl/miastoikultura
Reports summarising the ECoC Wrocław 2016: TUTAJ

Gallery

Click to enlarge a photo

mik-20-09-17-jerzywypych

Share

Return to news contents
<< Previous Next >>

Header


Email marketing software powered by FreshMail