Zgłoś uwagę
Wrocławski Program Wydawniczy

Szczegóły programu

Koordynator:
Irek Grin

Uwaga: aktualne informacje o Wrocławskim Programie Wydawniczym na stronie: strefakultury.pl/

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Program jest skierowany do wydawców. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Biuro Festiwalowe Impart 2016 wesprze finansowo w formie koedycji.

Regulamin oraz wniosku do naboru na 2018 rok oraz wyniki poprzednich naborów są dostępne w zakładce Dokumenty i wyniki​.

WAŻNE DATY
Nabór wniosków do Programu jest przeprowadzany raz w roku. Jeżeli środki przeznaczone na Program nie zostaną w pełni wykorzystane, możliwe jest przeprowadzenie drugiego naboru. Obecnie przeprowadzany jest nabór wniosków na 2018 rok.

Nabór wniosków do Programu: od 22.11.2017 do 13.12.2017 do godz. 15:00
Ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu: początek lutego 2018
Podpisywanie umów koedycyjnych: 45 dni od otrzymania przez Wydawcę zawiadomienia o rozstrzygnięciu edycji Programu.


SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, 50-079, ul. Ruska 46b lok. 203, 2 piętro w godzinach 9:00-15:00.
Istnieje możliwość odebrania załączonych do wniosków tekstów książek i egzemplarzy czasopism: po zakończeniu prac Komisji konkursowej, w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, po wcześniejszym umówieniu z koordynatorem Programu.


O PROGRAMIE
Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie finansowe w formie koedycji twórczości związanej z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Program jest skierowany do wydawców książek i czasopism.

Nabór wniosków obejmuje Program Wydawniczy Książki oraz Program Wydawniczy Czasopisma.

Program Wydawniczy Książki ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości i nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Podstawowym kryterium oceny publikacji będzie powiązanie autora i tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, rozumianym również jako część Europy Wschodniej. Wsparcie finansowe w ramach Programu kierowane będzie przede wszystkim do wydawców zapewniających wartościowe teksty, stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów książek będą walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora i podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium będzie doświadczenie wydawców w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów Programu będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Celem Programu Wydawniczego Czasopisma jest wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny w Polsce i Europie. Program ma na celu promowanie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz tych, które rozwinęły się i zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

W przypadku czasopism ocenie będą podlegały między innymi różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę, opiniotwórczość czasopisma. Istotne podczas oceny będą jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji (np. udostępnienie w formie wydania elektronicznego, dostęp przez stronę internetową). Oceniane będą również założenia budżetowe projektu.

Przygotowuję w tej chwili książkę o Wrocławiu, ale nie jest jeszcze gotowa. Czy mogę załączyć do wniosku tylko część tekstu?
Do wniosku o dofinansowanie powinien zostać załączony pełny tekst książki (wydruk i pdf). Jeżeli książka jeszcze nie jest gotowa, zapraszamy do zgłoszenia się do następnej edycji Programu. Nabór projektów na rok 2018 trwa do 13.12.2017. W przypadku pozostania pieniędzy w puli Programu, możliwe jest ogłoszenie naboru dodatkowego wiosną 2018 roku.

Czy mogę zgłosić się do programu, jeśli moja książka nie ma jeszcze wydawcy?
W tej sytuacji proponujemy skontaktować się z wydawnictwami i organizacjami pozarządowymi, ponieważ tylko one mogą składać wnioski do Programu. Wymagany własny wkład wydawcy to 10% budżetu planowanego na przygotowanie publikacji.

Czy w Programie mogą brać udział książki w przekładzie?
Tak, o ile przekład jest już gotowy – do wniosku o dofinansowanie w Programie powinien być załączony pełny tekst książki w języku polskim.

Co oznacza zapis „udział we wpływach ze sprzedaży będzie proporcjonalny do wkładu Biura Festiwalowego Impart 2016”?
Oznacza to, że w zależności od poniesionego wkładu finansowego w przygotowanie publikacji, Biuro Festiwalowe Impart 2016 otrzyma część wpływów z jej sprzedaży. Na przykład, jeżeli wkład wyniesie 60% budżetu potrzebnego na przygotowanie publikacji, BFI 2016 otrzyma 60% wpływów z jej sprzedaży. Wszystkie uzyskane w ten sposób przychody zasilą budżet kolejnej edycji Programu.

Czy do Programu może zostać zgłoszony album/reportaż/przewodnik/powieść graficzna?
Jak najbardziej, do Programu kwalifikują się nie tylko powieści, ale też między innymi poezja, literatura naukowa i popularnonaukowa, książki historyczne (dotyczące dowolnego okresu) i wiele innych.

W jakim terminie książka lub czasopismo powinna pojawić się na rynku?
Planowany termin premiery powinien mieścić się w roku kalendarzowym, na który przeprowadzany jest nabór.

Publikacje wydane w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2016

 

Poniższe książki i czasopisma ukazały się dzięki dofinansowaniu z Wrocławskiego Programu Wydawniczego na 2016 rok. Wszystkie tytuły są dostępne na www.sklep.wroclaw2016.strefakultury.pl i w Infopunkcie Barbara.

 

„Rita Baum” nr 39/40

Z okazji osiemnastolecia istnienia wrocławskiego czasopisma, „Rita Baum” proponuje podwójne wydanie. W „Pamięci” (nr 39) badamy, w jaki sposób ludzki umysł i kultura przechowuje, magazynuje, odtwarza informacje o doświadczeniach. W tej części znajdziemy m. in. galerię wrocławskich murali i szablonów, „Sito niepamięci” Karoliny Wiktor z grupy Sędzia Główny. Numer 40 został zdominowany przez dorosłość Rity, która w tym roku kończy osiemnaście lat, co czyni ją jednym z najdłużej ukazujących się polskich pism literacko-artystycznych założonych po 1989 roku.  Z tej okazji w Alfabecie Rity ujawniamy najciekawsze i często nieznane fakty związane z długą historią pisma.

wydawca: Stowarzyszenie „Rita Baum”, www.ritabaum.pl

 


„Rita Baum” nr 41

Numer poświęcony Krajowi Basków.

W 41 numerze rozmawiamy o współistnieniu wielu kultur z Irene Larraza Aizupurua z Europejskiej Stolicy Kultury San Sebastian/Donostia 2016. Jaime de los Rios z Artek Lab Art&Science opowiedział nam o wypychaniu kultury lokalnej, sąsiedzkiej przez kulturę komercyjną.

Część materiałów do numeru powstała w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

wydawca: Stowarzyszenie „Rita Baum”, www.ritabaum.pl


„Rita Baum” nr 42

Numer poświęcony roślinom i zwierzętom. I ludziom. W jakich relacjach żyją ci ostatni z bytami pozaludzkimi? W kwartalniku zaprezentowano ekologicznie świadome relacje artystów z ich własnym otoczeniem – zwłaszcza w literaturze i sztukach wizualnych – gdzie zwierzę i roślina zajmuje nietypowe, naczelne miejsce. Na drugim biegunie ukazano tradycję zabijania zwierząt przez myśliwych. W tekstach numeru można przeczytać również o tym, jak świadomy posthumanizmu człowiek może przedstawiać byt pozaludzki, na tle tradycji wyobrażeń zwierząt.

wydawca: Stowarzyszenie „Rita Baum”, www.ritabaum.pl

 

 


„Spotkania z Zabytkami” – numer specjalny 2016

Numer specjalny „Spotkań z Zabytkami” – w całości poświęcony zagadnieniom związanym z kulturą, dziedzictwem materialnym oraz wydarzeniami artystycznymi Wrocławia i Dolnego Śląska. W numerze piszemy m.in. o: kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, zabytkach Wrocławskiego Węzła Wodnego, śląskich renesansowych pałacach na wodzie, epitafium Wita Stwosza Młodszego, najstarszym w Europie moście żeliwnym (w Łażanach) i Akademii Rycerskiej w Legnicy. Poruszamy temat restytucji dzieł sztuki na przykładzie artefaktów z Dolnego Śląska. Podejmujemy niełatwą dyskusję na temat przełamania trudności w dostępie do muzeów osób ze spektrum autyzmu. Omawiamy wystawę Wrocławska Europa i polecamy najciekawsze vratislaviana.

wydawca: Fundacja Hereditas, www.spotkania-z-zabytkami.pl


„Państwo przodem”, Rafał Różewicz

Druga książka poetycka mieszkającego we Wrocławiu poety. Dostępna w wersji papierowej, ebooku i audiobooku.

Premiera książki miała miejsce podczas 4. Festiwalu Dużego Formatu 2016

wydawca: Fundacja Duży Format, www.fundacjadf.pl

 

 

 

 


„Rocznik Wrocławski”, tom 13/14 (2016)

„Rocznik” powstał w latach 50. XX wieku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W 1992 roku wydawcą periodyku został Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a jego redaktorem naczelnym Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum. Autorzy rekrutują się z naukowych środowisk miasta, są wśród nich pracownicy wrocławskich uczelni i muzeów, Archiwum Państwowego i Rady Miejskiej. Na łamy periodyku trafiają materiały oryginalne, stanowiące przedmiot badań autorów, a odnoszące się do historii i teraźniejszości Wrocławia. Redakcja dba o to, by każdy numer miał temat przewodni, stąd tomy poświęcone m.in. ekologii, problematyce popowodziowej, współczesnej architekturze czy Arcybiskupiemu Komitetowi Charytatywnemu.

wydawca: Wydawnictwo Ossolineum, www.wydawnictwo.ossolineum.pl


„Muzyka rozrywkowa we Wrocławiu 1945 -2000. Tom 2. Rock we Wrocławiu”, Bogusław Klimsa

Drugi tom zaplanowanego 3 tomowego wydawnictwa „Muzyka rozrywkowa we Wrocławiu. 1945- 2000”. Wydawnictwo składa się z dwóch elementów: książki wydanej w twardej oprawie oraz folderu prezentującego prace plastyczne wrocławskich muzyków. Poza częścią faktograficzną zawierającą także materiały przyczynkarskie, znajdzie się tu duża ilość fotografii (120150) a także faksymile dokumentów oraz wycinków prasowych. Opracowanie zawiera również wrocławskie kluby muzyczne, notki biograficzne wrocławskich muzyków, zespołów, wokalistów, dziennikarzy, wybraną wrocławską dyskografię oraz liczącą prawie 1000 wpisów listę wrocławskich zespołów.

wydawca: C2, www.wydawnictwoc2.pl


„Zaśpiewy rynkowe”, SAS

Książka poetycka.

SAS
ur. 1965. Autor tomu Komentarze (2001). Od 1984 związany z Wrocławiem, z licealistkami, poetami, plastykami i muzykami. Wiersze, opowiadania, listy publikował w dolnośląskich antologiach (m.in. Glory Eddie Alleluja (1990), Kiedy Ty mówisz Odra, Imiona istnienia) i pismach literackich. Autor i współwykonawca kilku wydarzeń łączących ludzi i literaturę z muzyką, obrazem, przedstawieniem, m.in. Poeta – Pucybut (1995‒1998), Wiersze w tramwajach (1999, 2007), Na grobie Wojaczka (2004‒2015). Od 2016 na płycie Sub Iove znanego kompozytora parę wierszy śpiewa intrygująco (to moja opinia – Sas) uznany chór z Wrocławia.

wydawca: Stowarzyszenie „Rita Baum”, www.ritabaum.pl


„Putzlaga i inne wiersze”, Grzegorz Hetman

Na zbiór składa się kilkadziesiąt wierszy. Stopień skomplikowania jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalny do ich długości. Prezentowana książka jest debiutem literackim autora. Znaczna rozpiętość czasu, miejsc i okoliczności, w jakich wiersze te powstawały, a także ludzi i tematów, o które zahaczają, sprawia, że pod względem zarówno stylistycznym, tematycznym, jak i intelektualnym czy np. topograficznym są one często od siebie dość odległe, niekiedy nawet wyraźnie sprzeczne. Można to poczytywać za wielką zaletę tej książki.

wydawca: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, www.fundacja-karpowicz.org

 


„O historii Wrocławia i Śląska inaczej”, tom 2, red. Marek Derwich

Już od kilku lat wielbiciele i propagatorzy historii Wrocławia i Śląska spotykają się na organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii otwartych prelekcjach, prezentujących czasem mniej znane, ale zawsze fascynujące aspekty lokalnej przeszłości. Pierwszy tomik zawierający wybrane teksty tych odczytów cieszył się dużą popularnością. Niniejszym prezentujemy tom drugi, w którym znalazło się osiem starannie wybranych i bogato ilustrowanych tekstów. Dowiemy się z nich między innymi, jakie nieszczęścia nawiedzały średniowiecznych wrocławian, sprawdzimy zakres naprawdę niewdzięcznych obowiązków wrocławskich katów i zwiedzimy pałace tak ogromne, bogate i wspaniałe, że powinny trwać po wieczność – ale już ich nie ma.

wyd. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii www.wtmh.pl


„Nietak!t” nr 24 – kwartalnik teatralny

Pierwszy z cyklu trzech numerów, które redakcja poświęci ruchowi teatrów niezależnych w Polsce, został opatrzony hasłem „Po co off?”. Seria ma stanowić rodzaj przewodnika przez polski teatr offowy, ale także spełniać funkcję poradnika i bazy kontaktów.

wydawca: Fundacja Teatr Nie-Taki www.teatr-nie-taki.pl

 

 

 


„Przecinek”, Jerzy Pluta

Unikatowy zbiór wszystkich trzynastu numerów w pełni autorskiego pisma literackiego, wydawanego w latach 1995-2002 przez wrocławskiego prozaika i krytyka literackiego Jerzego Plutę.

„Przecinki”, wypełnione małymi formami literackimi, wzmiankują spotkania towarzyskie, drobiazgowo przepisują menu tych spotkań, recenzują książki, zamieszczają informacje wydawnicze, ogłoszenia drobne („Czekam na wielbicielki moich wierszy w każdy wtorek w Cafe de France po godz. czwartej. Autor Chińskich róż”), prowadzą przeglądy prasy i listów do redakcji, przeprowadzają wywiady, zajmują się publicystyką, szerzą kampanie na rzecz różnych spraw, zamieszczają rękopisy pisarzy, rysunki satyryczne, no i przede wszystkim prozę właściwą, literaturę, jak to Andrzej Falkiewicz określił – „wielką małą prozę”.

wydawca: OKiS Arch2pelag, www.okis.pl


„Zdjęcie inaczej zabić”, Aleksander Wenglasz

„Zdjęcie inaczej zabić” to powieść, w której bohaterowie próbują odgadywać wzajemne intencje jak hasła krzyżówkowe, lecz żadne z haseł nie pasuje do odpowiedzi na pytania o to, czym jest prawda, a czym kłamstwo. Liczba kratek się nie zgadza. Nie takie słowa. I nie ma rozwiązania. Nie ma?

wydawca: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, www.fundacja-karpowicz.org

 


 


„Dolny Śląsk” nr 19/2016

Kolejny – 19 – numer czasopisma „Dolny Śląsk”, wydawanego przez Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne poświęcony jest przede wszystkim sprawom kultury w regionie, co ma związek z pełnieniem przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury ‘2016. Główne tematy numeru to wielokulturowość Wrocławia i Dolnego Śląska, kultura regionu w przeszłości, powojenne dzieje dolnośląskiej kultury oraz kultura na Dolnym Śląsku dzisiaj.

wydawca: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, www.dtr-dtsk.pl

 

 


„Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970”, Sylwia Świsłocka-Karwot

Album stanowi rodzaj rozbudowanej kroniki dokumentującej możliwie najobszerniejszy ogląd sytuacji, zdarzeń i zjawisk w latach 1945–1970, wierną niemal rekonstrukcję „dzień po dniu” tego, co się działo we Wrocławiu w obszarze sztuk plastycznych, widzianych na tle uwikłań społeczno-politycznych epoki i totalitarnego systemu. Przedmiotem zainteresowań autorki jest malarstwo, grafika, rysunek, a także krytyka artystyczna towarzysząca tym rodzajom sztuk przedstawiających.

wydawca: Via Nova, www.vianova.pl


 


„Szepty i Szyki”, Kamil Zając

Pełnoprawny debiut poetycki wrocławskiego poety - Kamila Zająca. Autor, który dotychczas tworzył postacie (arkusz „Pieśni Muniny Schwartz vel Adabisi)”, stosował uniki pod postaciami różnych projektów i kreacji, tym razem zdecydował się zaprezentować liryczną zwartą całość. Nadal traktuje język w zaskakujący sposób. Podczas lektury coś, co wydaje się przez chwilę grą nagle okazuje się przedmiotem gry i jednocześnie serio traktowanym „życiem” i w dodatku „życiem zaangażowanym”. Widowiskowość, znak jakości tej poezji, jest pochodną zupełnie naturalnych i niewymuszonych okoliczności, jakie wynikają z językowych schadzek, do których ten poeta doprowadza. Warto wczytać i wsłuchać się w zającowe szepty oraz zapoznać się z tymi niekiedy szykownymi, niekiedy zaskakującymi szykami.

wydawca: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, www.fundacja-karpowicz.org


„Pomosty 2016"
Rocznik wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Temat numeru 2016 – roku Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu – to „Po co kultura?”. Na to pytanie starają się odpowiedzieć zarówno doświadczeni członkowie Stowarzyszenia, jak i aspirujący pisarze – uczestnicy Forum Pisarskiego Dzieci i Młodzieży.

Numer dostępny bezpłatnie w infopunkcie Barbara (ul. Świdnicka 8b) oraz u koordynatorki Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu


 


„Przewodnik po żydowskim Wrocławiu”, Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichle

Pierwsza tego typu publikacja w całości poświęcona wrocławskim Żydom – zarówno ich dziedzictwu kulturowemu, jak i współczesnemu życiu wspólnoty żydowskiej. Można w nim odnaleźć informacje dotyczące różnych aspektów życia tej społeczności – religijnego, kulturalnego, społecznego, politycznego i gospodarczego.

W publikacji znalazły się propozycje tras turystycznych związanych z historią żydowską i przybliżające dzieje najważniejszych obiektów oraz zasłużonych dla społeczności żydowskiej postaci. Autorzy uwzględnili także stan obecny – działalność organizacji żydowskich oraz instytucji związanych z dziedzictwem kulturowym Żydów we Wrocławiu. Szczególnym walorem przewodnika jest bogaty materiał ilustracyjny zawierający m.in. przedwojenne zdjęcia archiwalne (w tym także obiektów nieistniejących), a także zdjęcia dokumentujące życie tej społeczności po II wojnie światowej, pochodzące ze zbiorów prywatnych i archiwów organizacji żydowskich.

Książka dostępna bezpłatnie w infopunkcie Barbara (ul. Świdnicka 8b) oraz u koordynatorki Wrocławskiego Programu Wydawniczego
wydawca: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, www.tskz.pl
 


„Wracam z tym czasem rozgniecionym w zębach”, Stanisław Pasternak

Większość tekstów była już publikowana w innych zbiorach albo prasie literackiej. Czytelnik znajdzie tu wiersze z tomiku Modlitwy o Annę, opisujące dzieje miłości i związku; utwory ze zbiorku Elegie – poezję spokojną, refleksyjną; wiersze z ironicznego cyklu Opinie – tutaj zostały przemianowane na Raporty TW – rozczłonkowaniem tekstu nawiązujące do Odwróconego światła Tymoteusza Karpowicza (te poezje – raporty milicyjne – powstałe po wprowadzeniu stanu wojennego ukazują życie społeczne tamtego czasu, są reakcją autora na to, co działo się we Wrocławiu), w końcu wiersze zrodzone z obcowania z przyrodą, ukazujące życie wsi z detalami.

wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT, WWW.atut.ig.pl


„Wrocław 1916”, Magdalena Palica

Książka jest poświęcona kulturalnemu i obyczajowemu życiu we Wrocławiu w 1916 roku. Mimo uciążliwości i biedy spowodowanej wojną był to rok dużych zmian. W mieście działały takie sławy, jak Hans Poelzig czy William Stern. Do głosu dochodziło młode pokolenie twórców i koneserów, m.in. Lola Landau wydała debiutancki tom poezji, Ismar Littmann kupił pierwszy obraz do swych zbiorów, które osiągną niebawem oszałamiające rozmiary. W galerii Arnolda można było oglądać płótna Delacroix, Moneta i Pissarra. Na front setkami wysyłane były książki Paula Kellera opisujące swojskie życie na Śląsku, za którym tęsknili żołnierze. Edith Stein, Gunther Grundmann i Walter Meckauer obronili właśnie doktoraty. Coraz ważniejszą rolę w uszczuplonych przez wojnę kadrach akademickich odgrywały kobiety. Wojna przynosi także intensyfikację badań medycznych, neurolog Otfrid Foerster prowadzi przełomowe badania mózgu. W tym roku również po raz pierwszy przez Wrocław przejechał Ekspres Bałkański, symbol supremacji Niemiec na polu techniki, co wywołało euforię mieszkańców.

wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT, WWW.atut.ig.pl


„Jestem, ocalałem”, Gabriel Kamiński

Gabriel Kamiński opisuje w niej dwie powiązane ze sobą biografie – swoją i kolegi ze szkolnej ławki. Ich drogi się rozeszły, lecz to, co przeżyli: dorastanie i dojrzewanie, oraz ich późniejsze życiowe losy związały ich z dzielnicą Wrocławia – Grabiszynkiem, i resztą miasta. Jest to poetycka opowieść będąca rozliczeniem z dzieciństwem, młodością i dorosłością autora oraz jego alter ego – kolegi ze Szkoły Podstawowej nr 82. Autor dojrzewał w rodzinie inteligenckiej, kolega w typowo robotniczej. Te dwa synchroniczne światy to przecinały się, to wykluczały. Zamierzeniem Kamińskiego było pokazanie, na ile związki jego i kolegi z danym miejscem życia, z warunkami dorastania, możliwościami kształtowani własnego spojrzenia na ludzi i świat zdeterminowały ich późniejsze poczynania. Książka będąca rodzajem opus vitae jest zapisem historycznej prawdy i doświadczenia przeżytego na własnej skórze.

wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT, WWW.atut.ig.pl


„Ziemie odzyskane w drukach ulotnych”, Marta Sleziak

Książka jest analizą druków ulotnych – afiszów, plakatów, ulotek, komunikatów – wydawanych we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska (m.in. w Legnicy, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Jaworze) w latach 1945–1948. Analizie poddano przede wszystkim język przekazów, opisywane są również realia życia na Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach po wojnie, sposób zagospodarowywania Dolnego Śląska, rola Kościoła na tych ziemiach, organizacje kobiece i młodzieżowe, działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, sposób zapowiadania świąt i uroczystości obchodzonych na tym obszarze.

Do badań zebrano 605 unikatowych druków: odezw, rozporządzeń, obwieszczeń, informacji kulturalnych, zaproszeń, listów i tzw. sztrajfów (długich i wąskich pasów z hasłami i sloganami).

wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT, WWW.atut.ig.pl


„Moi papierowi kochankowie. Eseje”, Ewa Sonnenberg

Zbiór artystycznych esejów Ewy Sonnenberg, zatytułowany Moi papierowi kochankowie, to kolejna, najnowsza pozycja w dorobku wrocławskiej poetki. Autorka w niekonwencjonalny sposób ukazuje sylwetki artystów z różnych epok. Poznajemy na nowo Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Jeana Cocteau, Francisa Bacona, Andy'ego Warhola, Artura Rimbaud, Davida Bowie, Ludwiga Wittgensteina. Postacie artystów światowej rangi pokazane są z osobistej i poetyckiej perspektywy autorki. Czytelnik może dzięki temu przeżyć wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju przygodę z językiem i wyobraźnią oraz ikonami kultury. Książka zaskakuje niestereotypowym zestawieniem czasu przeszłego i czasu teraźniejszego, budującym liczne odniesienia do współczesności. Ta pisarska metoda odkrywa świeże, niekonwencjonalne konteksty kulturowe. Eseje te mają szczególną formę; to właściwie poematy pisane prozą. Jest to swoisty, poetycki przewodnik po archetypach kulturowych.

wydawca: Stowarzyszenie „Rita Baum”, www.ritabaum.pl


 

 

 

Prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, 50-079, ul. Ruska 46b lok. 203, 2 piętro w godz. 9:00-15:00.

Informacji o Programie udziela Magda Brumirska-Zielińska, Specjalista ds. Wrocławskiego Programu Wydawniczego.
telefon: 799 040 711
e-mail: Magda.Brumirska[at]impart.art.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail